รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : พล   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   วิสาขะ  สิริเขมานนท์ หญิง  2 โคกสง่า  2545 
 2   แสงชัย  นาโสม ชาย  2 เก่างิ้ว  2547 
 3   พรทิพย์  มาฆะเซ็นต์ หญิง  0 เมืองพล  2552 
 4   สุพัฒนา  พัฒนเศรษฐานนท์ หญิง  39 เมืองพล  2547 
 5   เกษศิรินทร์  วรจันทร์ หญิง  11 เพ็กใหญ่  2546 
 6   แพงศรี  พรมนอก หญิง  7 โจดหนองแก  2563 
 7   ขจรพล  จันทเวช ชาย  7 เก่างิ้ว  2555 
 8   จารุวรรณ  สายวังเกลี้ยง หญิง  1 เก่างิ้ว  2558 
 9   เบญจมาศ  ภูบัวดวง หญิง  11 เก่างิ้ว  2558 
 10   ลำไพ  บุญทน หญิง  10 เมืองพล  2558 
 11   ภัสรา  พัฒนเศรษฐานนท์ หญิง  39 เมืองพล  2563 
 12   กรกนก  ประเสริฐ หญิง  11 เพ็กใหญ่  2563 
 13   อติมา  เข็มพิลา หญิง  10 โจดหนองแก  2564 
 14   ชญาน์ณิจ  ชูสกุล หญิง  35 เมืองพล  2565 
 15   ศศิวรรณ  คำหมาย หญิง  6 หนองมะเขือ  2565