รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : เปือยน้อย   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   สมสมัย  ทันบาล หญิง  7 เปือยน้อย  2547