รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : กระนวน   จากระดับการศึกษา ปริญญาเอก

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   อ่ำ  ดอกไม้ ชาย  11 ดูนสาด  2535