รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : กระนวน   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   จันทร์เพ็ญ  เศษรักษา หญิง  1 หนองกุงใหญ่  2543 
 2   ปณยา  ไล่เขีย หญิง  1 หนองกุงใหญ่  2546 
 3   จำรัส  โภคาเทพ ชาย  2 บ้านฝาง  2543 
 4   น้อย  บุดดีจีน หญิง  4 น้ำอ้อม  2544 
 5   สมยศ  แสนโคก ชาย  8 หนองกุงใหญ่  2543 
 6   รังสันต์  เนื่องลี ชาย  9 บ้านฝาง  2550 
 7   แสงแข  โสวิสัย หญิง  4 หนองโก  2550 
 8   สายทอง  พลจอหอ หญิง  6 หนองโก  2550 
 9   จิรฐา  กางกรณ์ หญิง  2 หนองโน  2559 
 10   พะวันตรี  อุปัญญา หญิง  8 บ้านฝาง  2564