รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : อุบลรัตน์   จากระดับการศึกษา ปริญญาโท

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   คำมุข  อ่อนเหลา ชาย  2 ทุ่งโป่ง  2547