รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : ชุมแพ   จากระดับการศึกษา ปริญญาโท

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ธรรมนูญ  สิมราช ชาย  1 โนนสะอาด  2556