รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : ชุมแพ   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   กองสี  พิมพ์พา หญิง  4 หนองไผ่  2536 
 2   ยุพิน  ทองอิด หญิง  12 นาหนองทุ่ม  2565 
 3   ยุพิน  ประทุมกุล หญิง  5 นาหนองทุ่ม  2535 
 4   เอี่ยมโฉม  ปลื้มใจ หญิง  4 หนองเขียด  2551 
 5   เกรียงไกร  วิริยะอาชา ชาย  1 ชุมแพ  2548 
 6   รัชนีพร  ศิริวรพิทักษ์ หญิง  1 ชุมแพ  2550 
 7   ศิริลักษณ์  อรุณเดชาชัย หญิง  1 ชุมแพ  2550 
 8   อรทัย  เบ้าสิน หญิง  9 วังหินลาด  2540 
 9   คคนางค์  ขุนทองน้อย หญิง  5 นาหนองทุ่ม  2552 
 10   สุภานันท์  เมืองสอน หญิง  1 โนนหัน  2549 
 11   พรสุดา  สีหาวัด หญิง  8 โนนหัน  2549 
 12   สุชาติ  ผ่อนดี ชาย  3 ชุมแพ  2552 
 13   โชควัฒนา  บุญสิทธิ์ ชาย  2 หนองเสาเล้า  2555 
 14   วรเดช  สว่างไชสง ชาย  12 นาหนองทุ่ม  2555 
 15   วิฑูร  นวลคำสิงห์ ชาย  7 นาเพียง  2555 
 16   รักขนา  งามดี หญิง  8 โนนหัน  2555 
 17   ประณัย  สีหานาถ ชาย  9 วังหินลาด  2554 
 18   ปริษา  วัชรภาสกร หญิง  1 ชุมแพ  2555 
 19   ชุตินันท์  แสงห้าว หญิง  13 หนองไผ่  2555 
 20   จิราวรรณ  อึ่งชื่น หญิง  40 ไชยสอ  2555 
 21   จินตนา  สอระพิมพ์ หญิง  4 ไชยสอ  2560 
 22   ภูรี  หอมจันทร์ ชาย  12 นาเพียง  2557 
 23   ยงยุทธ  เหล่าประเสริฐ ชาย  1 หนองเสาเล้า  2559 
 24   สุภาพ  รักซ้อน หญิง  6 โนนสะอาด  2558 
 25   กวิสรา  เปียจำปา หญิง  40 ไชยสอ  2552 
 26   พิชยภา  จินดา หญิง  41 หนองไผ่  2558 
 27   รุ่งทิวา  สมแพง หญิง  41 หนองไผ่  2559 
 28   นัฏยา  จุ้ย หญิง  39 ชุมแพ  2559 
 29   จิตร  แก้วกุลพัฒน์ หญิง  36 ชุมแพ  2558 
 30   นุชไพวัล  หล้าบ้านโพน หญิง  7 นาหนองทุ่ม  2560 
 31   พัชนีวรรณ  ภาโนชิต หญิง  40 ไชยสอ  2560 
 32   รุ่งทิวา  จินดา หญิง  41 หนองไผ่  2559 
 33   จันทร์กมล  วงศ์วรปวีณ์ หญิง  9 โนนอุดม  2561 
 34   ประสิทธิ์  อัปมะโน หญิง  2 หนองเสาเล้า  2563 
 35   อัญจณา  ศรีพระพุทธ หญิง  10 หนองไผ่  2565