รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : หนองเรือ   จากระดับการศึกษา ปริญญาโท

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   วสิษฐ์พล  ศรีนารถนาวา หญิง  9 จระเข้  2564