รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : หนองเรือ   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   สมพร  พานเพ็ง ชาย  1 บ้านกง  2564 
 2   สมบัติ  ทะเสนฮด หญิง  16 โนนทอง  2538 
 3   เสถียร  หล้าหนองเรือ หญิง  6 โนนทอง  2538 
 4   อ้อนวรรณฏา  เทิ้งกอง หญิง  9 โนนสะอาด  2541 
 5   ปราณี  นามมุลตรี หญิง  15 บ้านเม็ง  2548 
 6   น้อย  โคตรภูเวียง หญิง  5 โนนทัน  2538 
 7   ภัทรศรี  คำภิบาล หญิง  4 โนนสะอาด  2545 
 8   นภาพร  สอนคำแก้ว หญิง  4 โนนสะอาด  2546 
 9   รักชนก  ธรรมวงษ์ หญิง  10 หนองเรือ  2563 
 10   ภัชนิดา  ดินเมืองชน หญิง  7 หนองเรือ  2557 
 11   สุริยา  บุญญานันท์ ชาย  5 จระเข้  2559 
 12   สมภาร  ยอโง้ง หญิง  3 บ้านกง  2559 
 13   สุรีวัลย์  ขันโท หญิง  4 โนนสะอาด  2561 
 14   วุฒิ  ตั้งสิริประชา หญิง  4 จระเข้  2562 
 15   สุจินรัตน์  ทองหิน หญิง  9 บ้านกง  2563 
 16   พิกุล  โนนศรีชัย หญิง  10 หนองเรือ  2563 
 17   พุฒิพงศ์  จำนงค์พิพัฒน์ หญิง  13 หนองเรือ  2563 
 18   ปรานี  กุลดิลก หญิง  2 บ้านเม็ง  2564 
 19   อมรรัตน์  ช่างไสว หญิง  13 บ้านเม็ง  2564 
 20   นันท์ธา  เหลาประเสริฐ หญิง  2 บ้านกง  2564 
 21   ธนเทพ  อุณารัตน์ ชาย  9 ยางคำ  2563 
 22   กมลาภรณ์  สัจจสังข์ หญิง  2 บ้านกง  2565 
 23   มัธนา  ทิพยนนท์ หญิง  1 หนองเรือ  2565 
 24   วิไลพร  อินทรีย์ หญิง  13 หนองเรือ  2565