รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : พระยืน   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   รัชนี  สุขเขียว หญิง  9 ขามป้อม  2540 
 2   บัวเงิน  นามบุดดี หญิง  5 ขามป้อม  2540 
 3   พิมพ์รดา  ขุ่มด้วง หญิง  5 หนองแวง  2549 
 4   อาวุธชัย  มาจุฬา ชาย  5 บ้านโต้น  2524 
 5   บุษยา  ศรีวิชัย หญิง  5 บ้านโต้น  2555 
 6   จุฑามาศ  เต็มจิตต์ หญิง  1 บ้านโต้น  2557 
 7   ธนภูมิ  น้อยวัน ชาย  10 ขามป้อม  2557 
 8   ขวัญชนก  สิงหาปัด หญิง  5 พระยืน  2558 
 9   เบญจวรรณ  รัตพลที หญิง  3 หนองแวง  2560 
 10   ชมพูนุช  เรืองแสง หญิง  7 พระยืน  2562 
 11   พรวลัย  ทรัพย์อุดม หญิง  2 พระบุ  2561 
 12   ระบอบ  เข็มทอง หญิง  8 ขามป้อม  2561 
 13   ปรมี  ลามูลชา ชาย  1 พระยืน  2561 
 14   สายัญ  เสโส ชาย  5 พระยืน  2564 
 15   กมลชนก  พรมมาหอม หญิง  1 พระยืน  2564 
 16   ภาวดี  ชาญประเสริฐ หญิง  6 บ้านโต้น  2565