รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : เมืองขอนแก่น   จากระดับการศึกษา ปริญญาโท

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   เยาวรัตน์  โคตรเทิ้ง หญิง  25 ศิลา  2542 
 2   อรพรรณ  ห้อยสังวาลย์ หญิง  79 ในเมือง  2547 
 3   นิธิพัฒน์  บัวผัน หญิง  18 พระลับ  2549 
 4   สุขวุฒิ  สอนเพ็ง ชาย  14 ในเมือง  2554 
 5   ธวัช  บูชาจันทรกูล ชาย  12 บ้านเป็ด  2558 
 6   บุษบก  สมมิตร หญิง  85 ในเมือง  2560 
 7   ดวงฤดี  เกียรติบุุญสนอง หญิง  53 ในเมือง  2562 
 8   ประจบ  ศรีวงษ์ ชาย  40 ในเมือง  2564