รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : บางเสาธง   จากระดับการศึกษา ปริญญาโท

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   พิพัฒน์  ภู่ถาวร ชาย  7 ศีรษะจรเข้ใหญ่  2551 
 2   วริศ  พวงมณี ชาย  17 บางเสาธง  2553 
 3   วริศ  พวงมณี ชาย  17 บางเสาธง  2552 
 4   จิตรดาริน  แก้วจันทึก หญิง  16 บางเสาธง  2555