รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : บางเสาธง   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   สมจิตต์  แสวงทรัพย์ หญิง  2 ศีรษะจรเข้ใหญ่  2563 
 2   สายนิตย์  แจ้งสว่าง หญิง  12 ศีรษะจรเข้น้อย  2546 
 3   บังอร  เนตร์เพ็ง หญิง  2 บางเสาธง  2546 
 4   วชิรา  ไชยศรีเฉลิมพล หญิง  1 บางเสาธง  2550 
 5   นลินี  ทองอินทร์ หญิง  15 บางเสาธง  2551 
 6   รัตติยา  ชูประสูตร หญิง  16 บางเสาธง  2551 
 7   ประเสริฐ  ถึงฝั่ง ชาย  16 บางเสาธง  2549 
 8   ลาวัลย์  แย้มแสงทอง หญิง  6 บางเสาธง  2546 
 9   วัลยา  พุ่มเรือง หญิง  7 ศีรษะจรเข้น้อย  2538 
 10   สำอางค์  เลี้ยงสว่าง หญิง  8 ศีรษะจรเข้ใหญ่  2550 
 11   วัฒนา  อินทรสกุล หญิง  1 บางเสาธง  2549 
 12   ณรงค์  ปฐมอนันต์ ชาย  1 บางเสาธง  2550 
 13   วีระ  อามัด ชาย  2 บางเสาธง  2527 
 14   กฤติน  ช้างทองคำ ชาย  6 ศีรษะจรเข้น้อย  2551 
 15   สายฝน  กันคล้อย หญิง  9 ศีรษะจรเข้ใหญ่  2551 
 16   รัตตินันท์  นิติวัฒน์กิตติกร หญิง  5 ศีรษะจรเข้น้อย  2551 
 17   วาท  ปาละนิจ ชาย  1 บางเสาธง  2550 
 18   ยุพิณ  บุญเรือน หญิง  1 บางเสาธง  2548 
 19   พัฒนมน  ไพศาล หญิง  16 บางเสาธง  2548 
 20   ปรัชชา  โพธิ์เผื่อนน้อย ชาย  16 บางเสาธง  2551 
 21   ฉลอง  น้อยเจริญ ชาย  1 บางเสาธง  2548 
 22   ณพดา  ช้างทิม หญิง  16 บางเสาธง  2548 
 23   ธนยศ  ควรคนอง ชาย  15 บางเสาธง  2551 
 24   จิตรา  บุญเฉลียว หญิง  10 ศีรษะจรเข้น้อย  2553 
 25   รัชพลชัย  บุญปลูก หญิง  14 บางเสาธง  2563 
 26   กาญจนา  ลักษณะ หญิง  5 ศีรษะจรเข้ใหญ่  2553 
 27   ทิวาพร  อัศวเสนางคนิกร หญิง  1 บางเสาธง  2553 
 28   ทัศนีย์วรรณ  ฉิมพลี หญิง  1 บางเสาธง  2553 
 29   ธัญญ์วีร์  ศิริรัตน์ หญิง  11 บางเสาธง  2552 
 30   รัชนีกร  ชำนาญ หญิง  2 บางเสาธง  2562 
 31   ณิชกานต์  กลิ่นพวง หญิง  7 ศีรษะจรเข้ใหญ่  2562 
 32   วีณา  ทองเสน หญิง  7 บางเสาธง  2563 
 33   นารดา  เต็มพรบริบูรณ์ หญิง  8 บางเสาธง  2563 
 34   ลินชนากานต์  ผลจันทร์เจริญ หญิง  6 ศีรษะจรเข้ใหญ่  2565 
 35   ยงค์ชัย  อัมวงศ์ ชาย  8 ศีรษะจรเข้ใหญ่  2565