รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : พระสมุทรเจดีย์   จากระดับการศึกษา ปริญญาโท

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   นุจรี  พึ่งชื่น หญิง  4 ปากคลองบางปลากด  2561 
 2   สุภาพรรณปพร  วงศ์ธนปริยากร หญิง  4 ปากคลองบางปลากด  2565