รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : พระสมุทรเจดีย์   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   จันทรัตน์  มะลิแย้ม หญิง  5 แหลมฟ้าผ่า  2562 
 2   วสันต์  ส่านประสงค์ หญิง  0 บ้านคลองสวน 
 3   ศุกัญจาพัทย์  เลี้ยงรักษา หญิง  3 บ้านคลองสวน  2555 
 4   ธนวรรณ  ชั้นประเสริฐ หญิง  3 บ้านคลองสวน  2555 
 5   มนต์วิชัย  รอดภัย ชาย  0 บ้านคลองสวน  2555 
 6   พรปรียา  ดวงขาว หญิง  10 ในคลองบางปลากด  2554 
 7   จารุวรรณ  จิตต์อาษา หญิง  2 บ้านคลองสวน  2554 
 8   เอื้อมพร  รุ้งทิม หญิง  5 ในคลองบางปลากด  2555 
 9   ปราณี   ตลับศรี หญิง  10 ในคลองบางปลากด  2555 
 10   วิมล  สรงสุคนธ์ หญิง  4 บ้านคลองสวน  2555 
 11   กิจณะธิพงศ์  สมสอาดจธกุล ชาย  3 ปากคลองบางปลากด  2557 
 12   อภินพ  อบภิรมย์ ชาย  13 แหลมฟ้าผ่า 
 13   พรพิทย์  กุลวัฒน์ หญิง  6 แหลมฟ้าผ่า  2563 
 14   นิรัตน์  วิหวา ชาย  4 ในคลองบางปลากด  2563 
 15   อานนท์  จุลระกะ ชาย  11 ในคลองบางปลากด  2563 
 16   กรรณิกา  กุมารสิทธิ์ หญิง  4 ปากคลองบางปลากด  2561 
 17   สุภาพ  กลิ่นชูกร ชาย  3 ปากคลองบางปลากด  2565 
 18   นงนุช  ตรงคำนึง หญิง  13 แหลมฟ้าผ่า 
 19   อรวรรณ  อนันต์ หญิง  13 แหลมฟ้าผ่า  2565 
 20   ธวัชชัย  ฉายชูวงษ์ ชาย  5 แหลมฟ้าผ่า  2565 
 21   พิมพ์วาณัฐ  มั่นกตัญญู หญิง  3 ในคลองบางปลากด  2565 
 22   ภัสภรณ์  อิงชัยภูมิ หญิง  3 บ้านคลองสวน  2565