รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : พระประแดง   จากระดับการศึกษา ปริญญาโท

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ศิรินดา  จุลกรังคะ หญิง  10 สำโรงใต้  2546 
 2   ผลินภัทร  ถาวรชีพ หญิง  3 สำโรง  2562