รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : พระประแดง   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ละเอียด  ยังเจริญ หญิง  0 ตลาด  2542 
 2   นวลน้อย  บุญเสือ หญิง  18 บางพึ่ง  2542 
 3   มณฑาทิพย์  ปานจุ้ย หญิง  11 บางกระสอบ  2543 
 4   เตือนใจ  รุ่งกลับ หญิง  8 บางกอบัว  2542 
 5   สมศักดิ์  มีชำนาญ ชาย  8 บางกะเจ้า  2542 
 6   ณรงค์  สำลีรัตน์ ชาย  6 บางน้ำผึ้ง  2542 
 7   อินทิรา  วงกะวัน หญิง  5 สำโรงใต้  2542 
 8   วสันต์  ไพทีกุล ชาย  2 บางกอบัว  2542 
 9   ดาเรศ  เหมือนโพธิ์ทอง หญิง  12 ทรงคนอง  2543 
 10   พิชญ์สินี  แก้วรุ่งเรือง หญิง  10 บางกอบัว  2543 
 11   ขวัญปภา  จันทร์แจ่ม หญิง  6 บางครุ  2543 
 12   ชยพร  พรสวัสดิ์ หญิง  8 ทรงคนอง  2544 
 13   อาภรณ์  พานทอง หญิง  3 บางน้ำผึ้ง  2544 
 14   กาญจนา  โฉมศิริ หญิง  4 บางยอ  2545 
 15   ธีรดา  ยะวาวงค์   3 บางกะเจ้า  2545 
 16   อนันต์  ณ นคร ชาย  15 บางครุ  2546 
 17   ประไพ  ศรีประเสริฐ หญิง  13 บางกอบัว  2546 
 18   สุกิจ  คงสนทนา ชาย  11 บางกอบัว  2546 
 19   สุริษา  คำเจริญ หญิง  5 ทรงคนอง  2546 
 20   วุฒิพงษ์  วงษ์อนันต์ ชาย  9 บางหัวเสือ  2547 
 21   บัวพา  จันโทสี หญิง  6 บางครุ  2549 
 22   สมศักดิ์  ขำดวง ชาย  11 บางกระสอบ  2550 
 23   อมรา  มหรรณพ หญิง  10 สำโรงกลาง  2550 
 24   สุทิน  เภตรา ชาย  9 สำโรงกลาง  2550 
 25   เฉลิม  อินทรวิเชียร ชาย  9 สำโรงกลาง  2550 
 26   อาสิณี  สังข์วิเศษ หญิง  4 บางกระสอบ  2550 
 27   บุญทรง  ชีวะอิสระกุล หญิง  16 บางพึ่ง  2548 
 28   ปูรณินท์  ทัศนเสถียร หญิง  0 ตลาด  2542 
 29   ธนพล  นึกถึง ชาย  0 ตลาด  2542 
 30   มณู  ภู่เกตุ ชาย  15 บางพึ่ง  2538 
 31   ชุติมณฑน์  ภู่เกตุ หญิง  15 บางพึ่ง  2538 
 32   สมพิศ  ไล้บางยาง หญิง  0 ตลาด  2535 
 33   วรรณา  ภิญโญ หญิง  12 บางครุ  2526 
 34   ธัญพร  จันทร์ถนอม หญิง  8 บางจาก  2553 
 35   นฤมล  ทรัพย์ประดิษฐ์ หญิง  7 บางยอ  2553 
 36   ศิราพร  วงศาสนธิ์ หญิง  3 บางจาก  2553 
 37   ภิญญาพัชร์  วงศ์ธนะเชษฐ หญิง  13 บางกอบัว  2553 
 38   รัชสุดา  นุตาลัย หญิง  1 บางกอบัว  2553 
 39   สุธินี  วังคำ หญิง  5 บางพึ่ง  2553 
 40   จีราภรณ์  จินตานนท์ หญิง  5 บางพึ่ง  2553 
 41   ปทุมทิพย์  เมตตามิติกร หญิง  12 บางพึ่ง  2553 
 42   อรธิชา  สิริปัญญาไว หญิง  1 บางพึ่ง  2553 
 43   จันโท  สองทวี ชาย  18 บางพึ่ง  2553 
 44   ยุพา  แก้วธำรงค์ หญิง  10 บางน้ำผึ้ง  2552 
 45   ภัชนี  เหมริด หญิง  11 บางน้ำผึ้ง  2553 
 46   ศิริพร  พูลสุข หญิง  3 บางน้ำผึ้ง  2553 
 47   อรัญญา  เพ็ญสุข หญิง  8 บางหัวเสือ  2553 
 48   วารีทิพย์  วุฒิชัยวัฒน์ หญิง  4 สำโรง  2553 
 49   พัทธ์ธีรา  บุญมา หญิง  5 สำโรง  2553 
 50   ภาณุพงศ์  พุทธรัตนมณี ชาย  1 บางยอ  2554 
 51   กฤษณะ  สากลวารี ชาย  3 บางครุ  2554 
 52   มยุรี  ศรีสุวรรณ หญิง  3 บางครุ  2554 
 53   อรัญญา  ศรีสรรค์ หญิง  1 บางหัวเสือ  2554 
 54   ปราโมทย์  ศิลานิล ชาย  0 ตลาด  2560 
 55   ฐิตารีย์  ศิริวัฒนพงษ์ หญิง  9 บางครุ  2562 
 56   ธนพร  เบ้าตุ่น หญิง  14 บางครุ  2562 
 57   อรวรรณ  จันทร์ขจร หญิง  7 บางยอ  2562 
 58   จุลลดา  พานิชศรี หญิง  0 ตลาด  2562 
 59   ณัฐชญา  เอี่ยมอิ่ม หญิง  4 บางหัวเสือ  2562 
 60   สุชีพ  พ่วงเชย ชาย  5 บางหัวเสือ  2562 
 61   กนกพิชญ์  สกุลอริยศิริโสภณ หญิง  7 บางหัวเสือ  2562 
 62   ดราณี  สังข์เพ็ง หญิง  13 บางหญ้าแพรก  2562 
 63   ดวงงาม   บุญสม หญิง  13 บางหัวเสือ  2562 
 64   สุทินี  กล่ำสกุล หญิง  13 บางหัวเสือ  2562 
 65   ศิวพร  ชัยพานิช หญิง  14 บางหัวเสือ  2562 
 66   ธวัตชัย  นาคกล่ำ ชาย  3 สำโรง  2563 
 67   เรณู  รุ่งฉาย หญิง  2 สำโรงใต้  2563 
 68   ปิยะมาศ  สิงห์ประเสริฐ หญิง  13 บางหัวเสือ  2565 
 69   ปนัดดา  ทองสุข หญิง  8 บางหัวเสือ  2565 
 70   รินณา  อุชาเดช หญิง  10 บางครุ  2565 
 71   ภูรดา  ศักดามินทร์ หญิง  1 บางครุ  2565 
 72   กรนนท์  สุพรรณตรี หญิง  5 สำโรง  2565 
 73   ธนภร  รภัสอมรชัย หญิง  18 บางหญ้าแพรก  2565 
 74   พัชรินทร์  สมใจ หญิง  18 บางหญ้าแพรก  2565 
 75   สุวรีย์  ทาสุวรรณ หญิง  9 ทรงคนอง  2565 
 76   นภา  นาวาดิษฐ์ หญิง  0 ตลาด  2565 
 77   ทองสุข  บุญเกิด หญิง  4 บางพึ่ง  2565 
 78   วัชราภรณ์  บรรลือหาญ หญิง  8 สำโรงใต้  2565 
 79   เกศกุลภา  ตันติคุณมัย หญิง  6 บางจาก  2565