รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : บางพลี   จากระดับการศึกษา ปริญญาเอก

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   อัจจิมา  ดุลคนิต หญิง  12 บางแก้ว  2549 
 2   ภัทรลาภา  นะคะสอน หญิง  18 บางพลีใหญ่  2549 
 3   เกษม  อยู่เกษม ชาย  4 บางแก้ว  2565