รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : บางพลี   จากระดับการศึกษา ปริญญาโท

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   แสน  บานแย้ม ชาย  3 บางพลีใหญ่  2542 
 2   จิตรานุช  โชคตราสิทธิ์ หญิง  3 บางพลีใหญ่  2562 
 3   แก้วตา  ค้าแพรดี หญิง  12 บางแก้ว  2565