รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : บางบ่อ   จากระดับการศึกษา ปริญญาโท

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ธนาวุฒิ  ทิพย์ประเสริฐ ชาย  2 บางเพรียง  2548