รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : บางบ่อ   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ปฐมา  มั่นคง หญิง  4 คลองนิยมยาตรา  2524 
 2   สามารถ  รัตนา ชาย  2 คลองนิยมยาตรา  2542 
 3   อารมย์  โห ชาย  5 คลองนิยมยาตรา  2547 
 4   ธงชัย  มั่นคง ชาย  4 คลองนิยมยาตรา  2547 
 5   เทียนชัย  ฮวดใช้ ชาย  6 คลองสวน  2540 
 6   กัลยา  ใจดี หญิง  2 คลองสวน  2547 
 7   ศิริพร  เหล่าตรงจริง หญิง  1 คลองสวน  2546 
 8   สุธีร์  แป้นสมบูรณ์ ชาย  4 คลองสวน  2544 
 9   ทวี  เย็นเปี่ยม ชาย  5 คลองสวน  2548 
 10   อาภากร  นาคสุวรรณ หญิง  7 คลองด่าน  2547 
 11   กรรณิกา  กิจนางหงษ์ หญิง  11 คลองด่าน  2546 
 12   ฉัตรชัย  ไตรภูธร ชาย  6 บางพลีน้อย  2548 
 13   เอิบ  หมุดธรรม ชาย  5 บางพลีน้อย  2548 
 14   ศุภชัย  เชื้อศรีวงษ์ ชาย  10 บ้านระกาศ  2548 
 15   สุมาลี  ม่วงไหม หญิง  1 บางบ่อ  2548 
 16   รุ่ง  พรหมศาสตร์ ชาย  10 บางบ่อ  2548 
 17   สุภรณ์  สุวศิน หญิง  1 บางบ่อ  2550 
 18   ไพโรจน์  แป้นถึง ชาย  6 บ้านระกาศ  2535 
 19   อรรศมาพร  อรรถานิธิ หญิง  6 บางเพรียง  2550 
 20   วราภรณ์  แสงจันทร์ฉาย หญิง  8 เปร็ง  2548 
 21   กิตติมา  สงวนยวง หญิง  2 เปร็ง  2542 
 22   มยุรี  สุขวัฒน์ หญิง  1 คลองสวน  2544 
 23   อรวรรณ  พูลผล หญิง  13 คลองด่าน  2553 
 24   สุวิชญา  พิมดี หญิง  6 คลองด่าน  2552 
 25   อารมณ์  ยืนยง หญิง  6 คลองด่าน  2552 
 26   พิมรดา  เกตุเกลี้ยง หญิง  1 บางบ่อ  2553 
 27   ธนดล  เผือกบางนา ชาย  1 บางเพรียง  2552 
 28   พิมพ์ลภัส  ชื่นแผ่ว หญิง  6 บ้านระกาศ  2562 
 29   อังชัน  ภู่หลำ หญิง  3 บางพลีน้อย  2562 
 30   ณัษฐวิกา  ป้อมถาวร หญิง  14 คลองด่าน  2562 
 31   ฐาณิธษร  ฉายสิว หญิง  10 บ้านระกาศ  2563 
 32   อุไรวรรณ  เนตรนี หญิง  11 บางบ่อ  2563 
 33   พิมพ์ลภัส  ชื่นแผ่ว หญิง  6 บ้านระกาศ  2559 
 34   ดวงพร  สกุลเอกชัยวงศ์ หญิง  1 คลองสวน  2565 
 35   อุไรวรรณ  เจียรสุข หญิง  10 คลองด่าน  2565 
 36   สุดสาคร  สว่างแก้ว หญิง  1 บางบ่อ  2565 
 37   ปนัดดา  เจริญเวชสกุล หญิง  4 บางบ่อ  2565 
 38   สุภรี  รุ่งประทีปไพบูลย์ หญิง  2 บางบ่อ  2565 
 39   สุมาลี  พลอยมุข หญิง  2 บ้านระกาศ  2565 
 40   ณัฐพัชร์  สกุลวาณิชย์ธรา หญิง  1 คลองด่าน  2565 
 41   ดวงเดือน   วีรวรรณ หญิง  5 บางเพรียง  2565 
 42   กล้าผจญ  สังข์สว่าง ชาย  6 บางเพรียง  2565 
 43   จันทร์เพ็ญ  ส้มอั๋น หญิง  3 บ้านระกาศ  2566 
 44   วิเชียร  กันอ่วม หญิง  4 บางเพรียง  2566