รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : เมืองสมุทรปราการ   จากระดับการศึกษา ปริญญาเอก

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   เกษณีย์  จ้อยมาก หญิง  1 บางเมืองใหม่  2552