รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : เมืองสมุทรปราการ   จากระดับการศึกษา ปริญญาโท

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   อุชุกร  เหมือนเดช หญิง  1 บางเมืองใหม่  2544 
 2   ธารินี  พินเที่ยง หญิง  4 ท้ายบ้าน  2549 
 3   วารุณี  หวังในธรรม หญิง  7 บางเมือง  2550 
 4   มงคล  สมบูรณ์ ชาย  1 ท้ายบ้านใหม่  2547 
 5   ไพบูณร์  พินเที่ยง ชาย  4 ท้ายบ้าน  2544 
 6   กัญญดากร  เรืองฤทธิ์ หญิง  3 แพรกษาใหม่  2552 
 7   จารุนันท์  เขียวจันทร์ หญิง  6 เทพารักษ์  2551 
 8   ขวัญเรือน  นาคทิม หญิง  3 บางเมือง  2560