รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : เมืองสมุทรปราการ   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   อภาพร  จินเสถียร หญิง  1 บางเมือง  2560 
 2   ชลธิชา  สวัสดิ์จีน หญิง  7 เทพารักษ์  2550 
 3   คลอใจ  ศรีศิริวิบูลย์ หญิง  5 แพรกษา  2550 
 4   สุรีย์  ส่วนเศรฐษา หญิง  4 บางเมือง  2550 
 5   เจียระไน  กุลิมา หญิง  3 แพรกษา  2550 
 6   จีรภัทร  จันทบูรณ์ หญิง  5 แพรกษา  2550 
 7   พรรณชนก  มีมงคล หญิง  5 แพรกษาใหม่  2550 
 8   อรุณรัตน์  สิทธิศร หญิง  6 บางเมือง  2550 
 9   มยุรี  ผลสุวรรณ หญิง  3 แพรกษาใหม่  2550 
 10   กาญจนา  ธนาปัญญารักษ์ หญิง  7 แพรกษาใหม่  2550 
 11   จำเนียร  ปลั่งเปล่ง หญิง  6 เทพารักษ์  2549 
 12   ระพีพรรณ  กลั่นเนียม หญิง  4 แพรกษา  2549 
 13   เสาวลักษณ์  วัยทอง หญิง  3 บางโปรง  2549 
 14   ศิริเพ็ญ  สุขศรี หญิง  1 แพรกษาใหม่  2549 
 15   พิเชษฐ์  เนตรทิพย์ ชาย  4 บางปูใหม่  2549 
 16   สมพร  เรืองบุญ ชาย  3 บางด้วน  2549 
 17   อารี  พึ่งสมบุญ หญิง  9 บางเมือง  2549 
 18   ราณี  ร่วมศักดิ์ หญิง  2 เทพารักษ์  2549 
 19   ชยุตา  แจ่มจำรัส หญิง  4 แพรกษาใหม่  2549 
 20   สุรชัย  พลับลังสิทธิ์ หญิง  7 บางปูใหม่  2544 
 21   สำเนียง  กุลเกิด หญิง  7 บางปูใหม่  2550 
 22   กิติยา  วารีดี หญิง  1 บางปูใหม่  2549 
 23   ศรินรัตน์  อุดมผลพัฒนพร หญิง  6 บางปูใหม่  2549 
 24   ภัทรภร  ประดิษฐนุช หญิง  6 บางปูใหม่  2549 
 25   วรพร  ชยาภรณ์ หญิง  2 บางเมือง  2542 
 26   จิณณาพัต  ดวงใจดี หญิง  7 บางเมือง  2550 
 27   กันย์ลภัส  พศินทัพพ์ หญิง  3 เทพารักษ์  2548 
 28   ธนวัฒน์  เจนจำรัสพงศ์ ชาย  4 บางเมือง  2548 
 29   สายสุนี  แซ่ซิ้ม หญิง  5 บางด้วน  2548 
 30   มณีวรรณ  ผิวสลับ หญิง  6 บางเมืองใหม่  2548 
 31   สุวรรณา  ลาภรุ่งเรือง หญิง  4 เทพารักษ์  2547 
 32   สุดคนึง  ธรรมพิดา หญิง  2 บางเมือง  2548 
 33   ปทุม  มงคลสวัสดิ์ หญิง  2 บางเมือง  2549 
 34   จารึก  วงศ์สุขเสมอใจ ชาย  1 บางเมืองใหม่  2547 
 35   สุภาวรี  ฉายดิลก หญิง  7 ท้ายบ้านใหม่  2547 
 36   วรรณลี  อ่อนแก้ว หญิง  3 แพรกษา  2547 
 37   ไพศาล  รักษาวงศ์ ชาย  2 แพรกษา  2547 
 38   กุณฑล  คชชีพ หญิง  3 บางเมือง  2547 
 39   ฉันทนา  รุ่งระวิ หญิง  1 บางเมือง  2547 
 40   วนิดา  เอี่ยมยัง หญิง  2 บางด้วน  2547 
 41   ชัญญาพัชญ์  บุญภราดร หญิง  4 เทพารักษ์  2548 
 42   จันทนา  ทะเวชมรินทร์รักษ์ หญิง  1 บางเมืองใหม่  2546 
 43   อริศรา  เจนจำรัสพงศ์ หญิง  4 บางเมือง  2546 
 44   กาญจนารัตน์  รัตนะ หญิง  3 บางปูใหม่  2543 
 45   จันทร์เพ็ญ  ปัทมสนธิ หญิง  4 บางเมือง  2546 
 46   วีระชัย  วาคะนึง ชาย  2 บางปูใหม่  2546 
 47   ประมวล  จันทร์จวนสุข หญิง  4 บางเมือง  2546 
 48   สงวน  สุรินทรานุกูล หญิง  4 เทพารักษ์  2550 
 49   บุษกร  ธรรมพิดา หญิง  2 บางเมือง  2550 
 50   วิชัย  ดีเส็ง ชาย  3 สำโรงเหนือ  2544 
 51   สุวดี  เพ็ญรัตน์ หญิง  4 เทพารักษ์  2549 
 52   พจมาน  ชื่นสวัสดิ์ หญิง  11 บางเมืองใหม่  2544 
 53   จิตติพร  เชี่ยวบางยาง หญิง  5 แพรกษาใหม่  2543 
 54   มะลิเครือ  ธนาปัญญารักษ์ หญิง  7 แพรกษาใหม่  2543 
 55   ประภา  สังข์ทอง หญิง  1 แพรกษาใหม่  2543 
 56   ภคมน  เอี่ยมสอาด หญิง  6 บางเมืองใหม่  2543 
 57   ปราณี  อ่วมเปี่ยม หญิง  3 บางปูใหม่  2542 
 58   อุบล  บัวบูชา หญิง  3 ท้ายบ้าน  2544 
 59   ฉลวย  ศุภภะ ชาย  1 บางด้วน  2540 
 60   วีณา  เพ็ชรจรูญ หญิง  6 แพรกษาใหม่  2546 
 61   สุมาลี  ปิ่นปราณี หญิง  4 แพรกษา  2539 
 62   ศุภัช  พูลเจริญ ชาย  5 สำโรงเหนือ  2539 
 63   เพียรผจง  มีสุข หญิง  10 บางเมืองใหม่  2538 
 64   วันเพ็ญ  แผ้วใจดี หญิง  6 แพรกษาใหม่  2528 
 65   ภคมน  พจนาเดชเจริญ หญิง  8 เทพารักษ์  2529 
 66   ธนเดช  พจนาเดชเจริญ ชาย  8 เทพารักษ์  2529 
 67   ไพรัตน์  นาคจู ชาย  4 บางโปรง  2544 
 68   สุรภา  สังข์ทอง หญิง  1 แพรกษาใหม่  2549 
 69   ปรานอม  ใจเย็น หญิง  11 บางเมืองใหม่  2551 
 70   นิชาภา  วงศ์สนิท หญิง  1 แพรกษาใหม่  2544 
 71   พลพิพัฒน์  สวัสดิ์ภาภร ชาย  6 เทพารักษ์  2551 
 72   วิรัตน์  ใจหอม ชาย  5 แพรกษา  2552 
 73   นัยรัตน์  พุทธิวิวัฒน์กุล หญิง  1 เทพารักษ์  2549 
 74   ยศวัจน์  สกุลวิริยะเลิส ชาย  1 เทพารักษ์  2550 
 75   ชาญ  คงทรัพย์ ชาย  5 บางเมือง  2551 
 76   เพ็ญศิริ  เรืองโกสินทร์ หญิง  5 บางเมือง  2551 
 77   พรชนก  ระนาท หญิง  11 บางเมืองใหม่  2548 
 78   จันทรา  สุริโย หญิง  2 แพรกษา  2552 
 79   ธนกร  เอี่ยมมาตร ชาย  6 แพรกษา  2551 
 80   รัชกร  ศิริบุญ หญิง  0 ปากน้ำ  2551 
 81   สุปราณี  บุรารักษ์ หญิง  0 ปากน้ำ  2551 
 82   นิศารัตน์  ศิริวาลย์ หญิง  9 เทพารักษ์  2551 
 83   เจริญ  เชี่ยวชาญ ชาย  1 เทพารักษ์  2550 
 84   อิรวดี  สุมาลัย หญิง  6 เทพารักษ์  2551 
 85   พิบูลย์  เธียรพิบูลย์ ชาย  10 บางเมือง  2537 
 86   วันชัย  บุญคำพา ชาย  10 บางเมือง  2552 
 87   มาลัย  เจริญวานิช หญิง  4 บางเมือง  2552 
 88   มณี  ก้อนทรัพย์ หญิง  10 บางเมือง  2552 
 89   ขุมทอง  มูลทองชุน หญิง  10 บางเมือง  2551 
 90   ลดาวัลย์  รอมาลี หญิง  10 บางเมือง  2552 
 91   มลฤดี  ขันใกล้ หญิง  2 แพรกษาใหม่  2552 
 92   นิธินันท์  กิตติอัคราสิทธิ์ หญิง  3 แพรกษาใหม่  2552 
 93   สุวพักตร์ภรณ์  รัตนวราหะ หญิง  6 แพรกษา  2553 
 94   รุ่งฤดี  ภิรมย์ไกรภักดิ์ หญิง  6 แพรกษา  2553 
 95   พิมลพัตร์  ไสยพันธ์ หญิง  5 แพรกษาใหม่  2552 
 96   เจษฎาพงษ์  บุญวัฒนามั่น ชาย  7 เทพารักษ์  2553 
 97   สมบูรณ์  วรรณระกากิจ หญิง  7 เทพารักษ์  2552 
 98   กนกวรรณ  กลุดนิ่ม หญิง  6 บางเมือง  2552 
 99   อำไพ  คงแก้ว หญิง  6 แพรกษา  2553 
 100   ฉัตรรัตน์  นันท์ธนวิมล หญิง  2 บางเมือง  2552 
 101   ชริยา  อติสุคนธ์ หญิง  6 บางเมือง  2552 
 102   วชิรา  วิชยานุวัติ หญิง  7 บางเมือง  2552 
 103   วาทินี  อนุสิทธิ์ หญิง  6 บางเมือง  2552 
 104   กิตติมา  ปาลวัฒน์ หญิง  6 บางเมือง  2552 
 105   ปวีณา  สมยศ หญิง  0 ปากน้ำ  2552 
 106   รวีวรรณ  สุขสมบุญ หญิง  0 ปากน้ำ  2552 
 107   ปนัดดา  แก้วศรี หญิง  0 ปากน้ำ  2563 
 108   กิ่งกมล  ดอกดิน หญิง  0 ปากน้ำ  2552 
 109   ไวพจน์  พุ่มโพธิ์ ชาย  4 บางเมือง  2552 
 110   ประชุม  สังข์เงิน หญิง  4 ท้ายบ้านใหม่  2552 
 111   ปทุมทิพย์  แถมกิ่ง หญิง  6 ท้ายบ้านใหม่  2552 
 112   วิรัตน์  ไชยมาศ ชาย  4 บางเมือง  2552 
 113   ลักษมี  จันทร์สมิตมาศ หญิง  5 บางเมืองใหม่  2553 
 114   จรินทิพย์  แผนผล หญิง  2 บางโปรง  2552 
 115   ศรายุทธ์  โพธิวัฒน์ ชาย  1 สำโรงเหนือ  2553 
 116   กอบกิจ  สุริยะมณี ชาย  6 บางเมืองใหม่  2553 
 117   วาสนา  นันทะ หญิง  6 บางเมืองใหม่  2553 
 118   พัชราภรณ์  จันทร์ลอย หญิง  5 บางเมือง  2553 
 119   รัตจันทร์  แก่นยิ่ง หญิง  8 ท้ายบ้านใหม่  2554 
 120   อำภา  เชาวนทรงธรรม หญิง  8 สำโรงเหนือ  2551 
 121   ฐานิศวร์  ประเสริฐสมเจริญ หญิง  5 บางเมือง  2552 
 122   เนาวรัตน์  ปั่นศิริ หญิง  5 บางเมือง  2552 
 123   คำรณ  อ่อนละมัย ชาย  5 บางเมือง  2552 
 124   วาสนา  สรงจันทร์ หญิง  1 บางโปรง  2554 
 125   มณี  คำหวาน หญิง  1 บางโปรง  2554 
 126   ชัยชนะ  ชัยอำพล ชาย  0 สำโรงเหนือ  2555 
 127   ระมิ่ง  ประทุมสุวรรณ หญิง  5 บางด้วน  2554 
 128   วาสนา  ดีประเสริฐวงค์ หญิง  8 บางด้วน  2554 
 129   อริญชยา  บุณยามระ หญิง  10 บางเมืองใหม่  2552 
 130   สายชล  เพียรไธสง หญิง  5 บางเมือง  2553 
 131   จำปี  คงทรัพย์ หญิง  5 บางเมือง  2553 
 132   กิตติยา  ประตังโย หญิง  6 บางเมืองใหม่  2554 
 133   ชนาพร  เผือกผ่อง หญิง  6 บางเมืองใหม่  2554 
 134   สุรีรัตน์  อารีย์ หญิง  0 สำโรงเหนือ  2555 
 135   เล็ก  สุทธิสิงหนาท หญิง  0 สำโรงเหนือ  2555 
 136   สมศักดิ์  กลิ่นขจร ชาย  0 สำโรงเหนือ  2555 
 137   สมาน  ชำนะหาร ชาย  0 สำโรงเหนือ  2555 
 138   ยุวดี  ประมวลพัฒน์ หญิง  0 สำโรงเหนือ  2555 
 139   สิทธิศักดิ์  เนื้อนิ่ม ชาย  0 สำโรงเหนือ  2555 
 140   สมใจ  พรปรีดาวรรณ หญิง  0 สำโรงเหนือ  2555 
 141   อัมพรทิพย์  พุฒพินิจ หญิง  0 สำโรงเหนือ  2555 
 142   ไพศาล  วีรชาติวัฒนา ชาย  0 สำโรงเหนือ  2555 
 143   สุดารัตน์  รัตนอยู่พลี หญิง  2 แพรกษาใหม่  2555 
 144   วนิดา  ขันใกล้ หญิง  2 แพรกษาใหม่  2555 
 145   กนก  จรรยา ชาย  2 แพรกษาใหม่  2555 
 146   จันทิรา  ศิริวัฒนสกุล หญิง  3 แพรกษาใหม่  2555 
 147   แววดาว  พงศ์พิศาลกุล หญิง  3 แพรกษาใหม่  2555 
 148   อภิปภา  ทองนิธิศิริ หญิง  3 แพรกษาใหม่  2555 
 149   ณิชชาภัทร  มีชัย หญิง  5 แพรกษาใหม่  2555 
 150   อุไรรัตน์  ศรีโหร หญิง  5 แพรกษาใหม่  2555 
 151   สาธิตา  เข็มทอง หญิง  5 แพรกษาใหม่  2555 
 152   ประไพพิศ  เจียรอัญมณีกุล หญิง  4 บางเมือง  2557 
 153   อารุณี  พวงสำเภา หญิง  2 ท้ายบ้านใหม่  2557 
 154   ธัญภา  แสงภักดีเจริญ หญิง  0 ปากน้ำ  2557 
 155   ฉัตรวิมล  เต่าทอง หญิง  0 ปากน้ำ  2557 
 156   อัชฎาภรณ์  กระจ่างพุ่ม หญิง  0 ปากน้ำ  2557 
 157   สมหญิง  อาจวาทิน หญิง  0 ปากน้ำ 
 158   สิทธิชัย  ภาวศุทธิพร ชาย  0 ปากน้ำ  2557 
 159   นิรมล  จันทรเกตุ หญิง  0 ปากน้ำ  2557 
 160   อินทิรา  สังสาตร์ หญิง  0 ปากน้ำ  2557 
 161   ดวงใจ  วงษ์ดี หญิง  0 ปากน้ำ  2557 
 162   เมษา  เวชประสิทธิ์ หญิง  0 ปากน้ำ  2557 
 163   บุรัสกร  พวงศิลป์ หญิง  0 ปากน้ำ  2557 
 164   ชัยวัฒน์  แซ่ลื้อ ชาย  0 ปากน้ำ  2557 
 165   อุไร  ห่านวิไล หญิง  0 ปากน้ำ  2557 
 166   วรางคณา  สังข์ทอง หญิง  3 สำโรงเหนือ  2557 
 167   พัชรินทร์  โพธิกุล หญิง  9 สำโรงเหนือ  2557 
 168   เสาวนีย์  ศิริวัฒน์ หญิง  7 บางด้วน  2558 
 169   รสสุคนธ์  พัฒน์อัครพร หญิง  2 บางเมืองใหม่  2558 
 170   อนุมัติ  วัชรประทีปกุล ชาย  3 บางเมืองใหม่  2558 
 171   นพวรรณ  โพธา หญิง  3 บางเมือง  2558 
 172   สิริรัตน์  เจริญศรี หญิง  4 เทพารักษ์  2558 
 173   อัญชลี  สีตลาภินันท์ หญิง  1 บางเมืองใหม่  2558 
 174   ชนิดาพร  หวังสมนึก หญิง  5 บางเมืองใหม่  2558 
 175   ธนาวดี  เรืองอุทัย หญิง  2 บางเมือง  2558 
 176   นิตย์  คมสรรพ์ หญิง  7 บางเมือง  2558 
 177   ปรีชา  ศุภรเชาว์ ชาย  7 บางเมือง  2558 
 178   กานต์พิชชา  ทองโฉม หญิง  6 บางเมืองใหม่  2560 
 179   ชนม์นิภา  คำภา หญิง  0 ปากน้ำ  2560 
 180   สุรชาติ  สิงห์กันต์ ชาย  0 ปากน้ำ  2560 
 181   รติรส  ทัศนา หญิง  0 ปากน้ำ  2560 
 182   ธันย์ชนก  เชื้อเมืองพาน หญิง  0 ปากน้ำ  2560 
 183   บุษบง  ไทยกลัด หญิง  0 ปากน้ำ  2560 
 184   ชิดชนก  วรรณคีรี หญิง  0 ปากน้ำ  2560 
 185   สัญญา  ฉายสุวรรณ หญิง  0 ปากน้ำ  2560 
 186   สมถวิล  ขำเชย หญิง  0 ปากน้ำ  2560 
 187   กนิษฐา  ศรีฟ้า หญิง  0 ปากน้ำ  2560 
 188   เทิดศักดิ์  สรรพวิชา ชาย  0 ปากน้ำ  2560 
 189   บุษดี  พิศาลธนนันท์ ชาย  0 บางปู  2560 
 190   เมตตา  วงศ์พิมพ์พระ หญิง  0 แพรกษา  2560 
 191   สุกฤษ  เกิดผล ชาย  5 แพรกษาใหม่  2560 
 192   สมชาย  ขำน้อย ชาย  5 แพรกษาใหม่  2560 
 193   พสชนัน  จุมพลา หญิง  0 บางเมือง  2560 
 194   อภิญญา  ปานช่วย หญิง  0 บางเมืองใหม่  2560 
 195   รัชนี  นาคจู หญิง  4 บางโปรง  2560 
 196   ลักษณา  ศุภวรรณเจษฎ์ หญิง  5 เทพารักษ์  2560 
 197   กาเหว่า  สว่างอารมย์ หญิง  4 ท้ายบ้าน  2560 
 198   พวงพิศ  วรรณมณี หญิง  8 ท้ายบ้านใหม่  2560 
 199   สมคิด  น่วมศิริ หญิง  5 บางด้วน  2562 
 200   ฐิตินันท์  พรไพบูลย์ หญิง  1 บางโปรง  2562 
 201   จิราพร  สบาย หญิง  1 ท้ายบ้านใหม่  2562 
 202   มนัสนันท์  เอี่ยมสำอาง หญิง  5 แพรกษา  2562 
 203   เจนณิตตา  สุจริต หญิง  6 แพรกษา  2562 
 204   คณิภา  มานะสาร หญิง  5 บางเมือง  2562 
 205   ธวัลรัตน์  ลิมปชัยพงษ์ หญิง  7 เทพารักษ์  2562 
 206   กังวาล  กนกหิรัญธนากุล ชาย  6 บางเมืองใหม่  2562 
 207   พิมพ์กุล  นามนา หญิง  6 บางเมืองใหม่  2562 
 208   อรวรรณ  มุสิทธิ์มณี หญิง  10 บางเมืองใหม่  2562 
 209   อาทิตยา  มหัทธนะพงศ์ หญิง  2 สำโรงเหนือ  2562 
 210   สุธิดา  ใจแสน หญิง  2 สำโรงเหนือ  2562 
 211   กาญจนา  รัตนผล หญิง  6 เทพารักษ์  2562 
 212   อรนุช  สมสุข หญิง  0 ปากน้ำ  2562 
 213   พชมน  หริกุลรักษ์ หญิง  0 ปากน้ำ  2562 
 214   มนตรา  ศรีสุทธินันทน์ หญิง  0 ปากน้ำ  2562 
 215   รตนพร  เหล่ามาพร หญิง  0 ปากน้ำ  2562 
 216   นิพัฒน์  เพชรกูล ชาย  0 ปากน้ำ  2562 
 217   พรนภา  สุขสมรื่น หญิง  1 บางเมืองใหม่  2562 
 218   กนกกร  ดาวมณี หญิง  3 บางปูใหม่  2562 
 219   ปัญจรัศม์  แสงขาว หญิง  4 บางปูใหม่  2562 
 220   จิณดาภรณ์  แก้วเกิดศิริ หญิง  8 สำโรงเหนือ  2562 
 221   กรองทอง  สัมพันธ์เลิศ หญิง  4 ท้ายบ้านใหม่  2562 
 222   น้ำฝน  กอน้อย หญิง  0 ปากน้ำ  2562 
 223   สุระวี  นาคสังข์ หญิง  8 บางเมืองใหม่  2563 
 224   จุฑามาศ  ร่วมสุขสมสกุล หญิง  8 สำโรงเหนือ  2563 
 225   ลัดดาวัลย์  ธรรมสุนา หญิง  5 บางเมือง  2563 
 226   วทัญญู  บุญมณี ชาย  2 บางโปรง  2563 
 227   กัญภัสสร  เฉลิม หญิง  4 สำโรงเหนือ  2563 
 228   เครือวัลย์  โฉมเกลอ หญิง  5 สำโรงเหนือ  2563 
 229   อุไร  แจ้งกิจ หญิง  0 ปากน้ำ  2563 
 230   ขวัญใจ  บุญครอง หญิง  2 เทพารักษ์  2563 
 231   ศุภากร   วรรณลี หญิง  6 ท้ายบ้าน  2565 
 232   อุไร  หร่ามเรือง หญิง  7 สำโรงเหนือ  2565 
 233   เสาวลักษณ์  วงศ์บุญรอด หญิง  4 ท้ายบ้านใหม่  2565 
 234   สมศักดิ์   เมณฑ์กูล ชาย  1 บางเมืองใหม่  2565 
 235   ณัฐญา  ถิ่นวงษ์ม่อม หญิง  1 บางเมืองใหม่  2565 
 236   สุภาภรณ์  มอญจั่น หญิง  4 เทพารักษ์  2565 
 237   ทับทิม  นาโควงษ์ หญิง  1 บางเมืองใหม่  2565 
 238   วัฒนกุล  สิทธินุกูลชัย ชาย  10 สำโรงเหนือ  2565 
 239   ปรียนันท์  กวินภาณุเศรษฐ์ หญิง  9 เทพารักษ์  2565 
 240   กนกพร  แซ่ลิ้ม หญิง  7 สำโรงเหนือ  2565 
 241   ชญาดา  สังข์ทอง หญิง  1 บางโปรง  2565 
 242   พงศ์ศักดิ์  วังช่วย ชาย  4 บางโปรง  2565 
 243   อรสา  วิทยาดิลก หญิง  8 ท้ายบ้านใหม่  2565 
 244   สมจิตร  เอื้อนวจีเสนาะ หญิง  5 แพรกษาใหม่  2565 
 245   สุภาพร  สุดวิสัย หญิง  0 ปากน้ำ  2565 
 246   พรรัตน์  พิมพ์เจริญ หญิง  0 ปากน้ำ  2565 
 247   จรูญ  มีชัย ชาย  0 ปากน้ำ  2565 
 248   กัญชญาวีร์   จิรวงศ์ชัยกิจ หญิง  10 บางเมืองใหม่  2565 
 249   ประยูรศักดิ์  คงทรัพย์ ชาย  5 บางเมือง  2565