รายชื่อ อสม.ที่สิทธิ์รับค่าป่วยการ
โดยอสม.ที่ได้รับจะต้องมีสถานะ คือ ได้รับการยืนยัน หลักฐานครบ หรือ หลักฐานไม่ครบ ก็ได้
แต่ถ้าอยู่ในสถานะไม่มายืนยันตน จะไม่มีสิทธิ์รับค่าป่วยการ
ให้เลือกสถานะ ก่อน แล้วกดปุ่ม ออกรายงาน      เลือกสถานะ

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ที่อยู่