รายงานแสดงช่วงอายุของ อสม.

จังหวัด / อำเภอ         


 

ช่วง อายุ อสม. จำนวน