รายงานแสดงระยะเวลาการเป็น อสม.

จังหวัด / อำเภอ / ตำบล        ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ ที่อยู่ หมู่ที่ ตำบล ระยะเวลาการเป็น อสม. ปีที่ลงทะเบียน