ปี จังหวัด

ชื่อจังหวัด จำนวนอำเภอ จำนวนตำบล จำนวนหมู่บ้าน จำนวนชุมชน จำนวนหลังคาเรือน จำนวนโควต้า อสม. ที่ได้รับงบปี 2564 จำนวน อสม.ในฐานข้อมูล จำนวน อสม.ที่มีสิทธิ์รับเงิน 1,000 บาท ปี 2564 จำนวน อสม.ไม่ขอรับเงิน 1,000 บาท รอรับสิทธิค่าป่วยการ 1,000 บาท
รวม0000000000