ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 แยกรายจังหวัด
รายงานผลการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 แยกรายเขต

ปีงบประมาณ 2562

       รายงานผลการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 และ อสม.นักจัดการสุขภาพแยกรายจังหวัด
      รายงานผลการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 และ อสม.นักจัดการสุขภาพแยกรายเขต

ปีงบประมาณ 2561

       รายงานผลการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 แยกรายจังหวัด
       รายงานผลการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 แยกรายเขต
      รายงานผลการพัฒนา อสม.นักจัดการสุขภาพ แยกรายจังหวัด
      รายงานผลการพัฒนา อสม.นักจัดการสุขภาพ แยกรายเขต


ปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในระดับชุมชน ปีงบประมาณ 2560 แยกรายจังหวัด

              ส่วนที่ 1 จำนวน อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในระดับชุมชน

              ส่วนที่ 2 ร้อยละของ อสม. ที่ผ่านการอบรมสามารถพัฒนาขยายผลต่อยอดเครือข่ายในการร่วมกันและปราบปรามทุจริต

              ส่วนที่ 3 ร้อยละของ อสม. ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการป้องกันการทุจริตในระดับหน่วยงานหรือระดับพื้นที่

รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในระดับชุมชน ปีงบประมาณ 2560 แยกรายเขตสุขภาพ

               ส่วนที่ 1 จำนวน อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตในระดับชุมชน

               ส่วนที่ 2 ร้อยละของ อสม. ที่ผ่านการอบรมสามารถพัฒนาขยายผลต่อยอดเครือข่ายในการร่วมกันและปราบปรามทุจริต

               ส่วนที่ 3 ร้อยละของ อสม. ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการป้องกันการทุจริตในระดับหน่วยงานหรือระดับพื้นที่


รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2560 ภาพรวมระดับจังหวัด

               ส่วนที่ 1 จำนวน อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

               ส่วนที่ 2 ผลการประเมินการพัฒนาศักยภาพ อสม (เชิงคุณภาพ)

รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2560 ภาพรวมระดับเขตสุขภาพ

               ส่วนที่ 1 จำนวน อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

               ส่วนที่ 2 ร้อยละของ อสม. เป้าหมายมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

               ส่วนที่ 3 ด้านทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน

ปีงบประมาณ 2559

รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านการปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2559 ภาพรวมระดับจังหวัด

               ส่วนที่ 1 จำนวน อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตในระดับชุมชน

               ส่วนที่ 2 ร้อยละของของ อสม. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในระดับชุมชนและสามารถขยายเครือข่ายได้ 10 รายขึ้นไป

 

รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านการปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 ภาพรวมระดับเขตสุขภาพ

               ส่วนที่ 1 จำนวน อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตในระดับชุมชน

               ส่วนที่ 2 ร้อยละของของ อสม. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในระดับชุมชนและสามารถขยายเครือข่ายได้ 10 รายขึ้นไป


รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2559 ภาพรวมระดับจังหวัด

               ส่วนที่ 1 จำนวน อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

               ส่วนที่ 2 ผลการประเมินการพัฒนาศักยภาพ อสม (เชิงคุณภาพ)

รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2559 ภาพรวมระดับเขตสุขภาพ

               ส่วนที่ 1 จำนวน อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

               ส่วนที่ 2 ร้อยละของ อสม. เป้าหมายมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

               ส่วนที่ 3 ด้านทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน

ปีงบประมาณ 2558

รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม ด้านการปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2558 ภาพรวมระดับจังหวัด

               ส่วนที่ 1 จำนวน อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตในระดับชุมชน

               ส่วนที่ 2 ร้อยละของของ อสม. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถขยายเครือข่ายได้ 10-15 รายต่อคน

รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม ด้านการปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 ภาพรวมระดับเขตสุขภาพ

               ส่วนที่ 1 จำนวน อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตในระดับชุมชน

               ส่วนที่ 2 ร้อยละของของ อสม. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถขยายเครือข่ายได้ 10-15 รายต่อคน

   

รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2558 ภาพรวมระดับจังหวัด

               ส่วนที่ 1 จำนวน อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ   

               ส่วนที่ 2 ผลการประเมินการพัฒนาศักยภาพ อสม (เชิงคุณภาพ)

รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2558 ภาพรวมระดับเขตสุขภาพ

               ส่วนที่ 1 จำนวน อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ   

               ส่วนที่ 2 ร้อยละของ อสม. เป้าหมายมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  

                ส่วนที่ 3 ด้านทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ปีงบประมาณ 2557

รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2557 ภาพรวมระดับจังหวัด

               ส่วนที่ 1 จำนวน อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

               ส่วนที่ 2 ร้อยละของ อสม. เป้าหมายมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  

รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2557 ภาพรวมระดับเขตสุขภาพ

               ส่วนที่ 1 จำนวน อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

               ส่วนที่ 2 ร้อยละของ อสม. เป้าหมายมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  

                ส่วนที่ 3 ด้านทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ปีงบประมาณ 2556  

               รายงานการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2556  

               รายงานการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2556 จำแนกรายสาขา  

ปีงบประมาณ 2555  

               แบบสรุปรายงานการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ปี 2555 จำแนกรายจังหวัด  

               แบบสรุปรายงานการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ปี 2555 จำแนกรายเขตสุขภาพ

               แบบสรุปรายงานการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ปี 2555 จำแนกรายภาค