1. การทบทวนสิทธิการเข้าใช้งานสำหรับ สสอ. และสสจ. ทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและปรับปรุงบัญชีผู้ใช้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีการลาออก เปลี่ยนตำแหน่ง โอน ย้าย หรือสิ้นสุดการจ้าง เป็นต้น โดยลงทะเบียนผู้ใช้งานสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชนใหม่

2. ลงทะเบียนผู้ใช้งานสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
ตามแบบฟอร์ม ที่แนบนี้ ส่งที่ e-mail : phc.division@gmail.com

ไฟล์แนบ