แจ้งปิดระบบการเพิ่ม อสม.ใหม่ ในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. เพื่อส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง หากต้องการเพิ่ม อสม.ใหม่ จะเปิดให้เพิ่มในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ไฟล์แนบ