แสดงรายการที่ 11-20 จากทั้งหมด 44 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวไฟล์แนบ
2016-10-03 10:34:02ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูล ID / Line /Email ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ
2017-12-21 13:28:57คู่มือการบันทึกข้อมูลการสมัครเป็นจิตอาสาของ อสม.
2019-10-08 13:32:58คู่มือการบันทึกประธานชมรม อสม.
2020-04-16 12:04:07คู่มือการบันทึกผลการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในชุมชน
2016-10-06 11:14:30คู่มือการปฏิบัติงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
    2020-01-15 11:11:08คู่มือฐานข้อมูลหมอประจำบ้าน
    2019-04-29 11:29:40คู่มือโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน
    2020-03-09 09:03:57จำนวน อสม. ที่ลงทะเบียนก้าวท้าใจ แยกราย หมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
    2018-08-01 14:13:17ถาม-ตอบ การเบิกจ่ายเงิน อสม. ผ่านระบบ e-Payment
    2013-01-02 05:18:22ทำการปิดเฉพาะฐานข้อมูล อสม. (สร้างใหม่,แก้ไข,พ้นสภาพ) เป็นการชั่วคราวในระหว่าง วันที่ 3-5 ส.ค. 56