แสดงรายการที่ 1-10 จากทั้งหมด 42 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวไฟล์แนบ
2020-04-02 11:04:39ผลการดำเนินงาน บัตร Smart Card อสม.
2020-03-31 11:03:56คู่มือการบันทึกผลการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในชุมชน
2020-03-16 14:54:21อสม. ที่ยังไม่ได้รับบัตร Smart Card
    2020-03-10 11:28:46แจ้งผู้ใช้งานทุกท่าน เรื่องเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ thaiphc.net ใหม่
      2020-03-09 09:03:57จำนวน อสม. ที่ลงทะเบียนก้าวท้าใจ แยกราย หมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
      2020-02-28 09:12:07รายชื่อ อสม ที่ยังไม่มารับบัตร SmartCard อสม. กพ.63
      2020-02-18 16:02:00ยืนยันสถานะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บัญชี 1
      2016-10-03 10:36:35การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก
      2013-01-02 05:18:22ทำการปิดเฉพาะฐานข้อมูล อสม. (สร้างใหม่,แก้ไข,พ้นสภาพ) เป็นการชั่วคราวในระหว่าง วันที่ 3-5 ส.ค. 56
        2013-01-02 05:18:07การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก