แสดงรายการที่ 1-10 จากทั้งหมด 44 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวไฟล์แนบ
2020-05-18 12:05:14ปิดระบบการบันทึก ฐานข้อมูลเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา(แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม)
  2020-04-16 12:04:07คู่มือการบันทึกผลการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในชุมชน
  2020-04-15 15:04:07การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
  2020-04-02 11:04:39ผลการดำเนินงาน บัตร Smart Card อสม.
  2020-03-16 14:54:21อสม. ที่ยังไม่ได้รับบัตร Smart Card
   2020-03-10 11:28:46แจ้งผู้ใช้งานทุกท่าน เรื่องเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ thaiphc.net ใหม่
    2020-03-09 09:03:57จำนวน อสม. ที่ลงทะเบียนก้าวท้าใจ แยกราย หมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
    2020-02-28 09:12:07รายชื่อ อสม ที่ยังไม่มารับบัตร SmartCard อสม. กพ.63
    2020-02-18 16:02:00ยืนยันสถานะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บัญชี 1
    2016-10-03 10:36:35การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก