รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ สันกำแพง ตำบล สันกลาง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50131301 บ้านมอญ ระดับดี
50131302 บ้านมอญ ระดับดี
50131303 สันกลางเหนือ ระดับดี
50131304 สันกลางเหนือ ระดับดี
50131305 สันกลางใต้ ระดับดี
50131306 สันกลางใต้ ระดับดี
50131307 ริมกวง ระดับดี