รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ สันกำแพง ตำบล ต้นเปา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50131201 ต้นเปา ระดับมาก
50131202 หนองโค้ง ระดับมาก
50131203 บ่อสร้าง ระดับมาก
50131204 บวกเป็ด ระดับมาก
50131205 สันพระเจ้างาม ระดับมาก
50131206 ต้นผึ้ง ระดับมาก
50131207 สันมะฮกฟ้า ระดับมาก
50131208 สันป่าค่า ระดับมาก
50131209 แม่โฮม ระดับมาก
50131210 สันช้างมูบ ระดับมาก