รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ สันกำแพง ตำบล ห้วยทราย
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50131101 บ้านแม่ตาด ระดับดีเยี่ยม
50131102 บ้านหนองแสะ ระดับดีเยี่ยม
50131103 บ้านล้านตอง ระดับดีเยี่ยม
50131104 บ้านสันเข้าแคบกลาง ระดับดีเยี่ยม
50131105 บ้านหม้อ ระดับดีเยี่ยม
50131106 บ้านดอยซิว ระดับดีเยี่ยม
50131107 บ้านป่าตึง ระดับดีเยี่ยม
50131108 บ้านห้วยทราย ระดับดีเยี่ยม