รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ สันกำแพง ตำบล แม่ปูคา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50131001 ป่าสักน้อย ระดับดี
50131002 สันมะแปป ระดับดีเยี่ยม
50131003 ป่าสักน้อย ระดับดีเยี่ยม
50131004 ปงป่าเอื้อง ระดับดี
50131005 ปูคาเหนือ ระดับดีเยี่ยม
50131006 ปูคากลาง ระดับดีเยี่ยม
50131007 ปูคาใต้ ระดับดีเยี่ยม
50131008 บ้านไร่พัฒนา ระดับดี
50131009 ปูคาหัวบ้าน ระดับดีเยี่ยม