รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ สันกำแพง ตำบล ออนใต้
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50130601 ป่าเหียง ระดับดีเยี่ยม
50130602 โห้ง ระดับดีเยี่ยม
50130603 ริมออนเหนือ ระดับดีเยี่ยม
50130604 ป่าแงะ ระดับดีเยี่ยม
50130605 ริมออนใต้ ระดับดีเยี่ยม
50130606 แม่ผาแหน ระดับดีเยี่ยม
50130607 ป่าตึง ระดับดีเยี่ยม
50130608 ปง ระดับดีเยี่ยม
50130609 ป่าห้า ระดับดีเยี่ยม
50130610 บ้านแพะ ระดับดีเยี่ยม
50130611 ป่าเปางาม ระดับดีเยี่ยม