รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ สันกำแพง ตำบล แช่ช้าง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50130501 บ้านดอยยาว ระดับดี
50130502 บ้านม่วงชุม ระดับดี
50130503 บ้านป่าเปา ระดับดี
50130504 ดงขี้เหล็ก ระดับดี
50130505 บ้านดอนปีน ระดับดี
50130506 บ้านป่าไผ่เหนือ ระดับดี
50130507 บ้านป่าไผ่กลาง ระดับดี
50130508 บ้านป่าไผ้ใต้ ระดับดี
50130509 บ้านหัวฝาย ระดับดี
50130510 บ้านไม้ซ้อโค้งงาม ระดับดี