รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ สันกำแพง ตำบล บวกค้าง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50130401 บวกค้าง ระดับมาก
50130402 บวกค้าง ระดับมาก
50130403 ต้นดู่ ระดับมาก
50130404 ป่าตาล ระดับมาก
50130405 แม่แต ระดับดีเยี่ยม
50130406 ร้อยพร้อม ระดับมาก
50130407 ย่าปาย ระดับมาก
50130408 กอสะเลียม ระดับมาก
50130409 ร้องกองข้าว ระดับดีเยี่ยม
50130410 ช่างเพี้ยน ระดับดีเยี่ยม
50130411 บ้านโป่ง ระดับมาก
50130412 ร้องกองข้าวใต้ ระดับดีเยี่ยม
50130413 หนองเหนี่ยง ระดับดีเยี่ยม