รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ สันกำแพง ตำบล ร้องวัวแดง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50130301 วังธาร ระดับดี
50130302 บ้านใหม่ ระดับดี
50130303 ร้องวัวแดง ระดับดี
50130304 ม่วงเขียว ระดับดี
50130305 น้ำจำ ระดับดี
50130306 น้ำจำ ระดับดี
50130307 ร้องวัวแดง ระดับดี
50130308 ม่วงม้าเหนือ ระดับดี
50130309 ม่วงม้าใต้ ระดับดี
50130310 บ้านใหม่ ระดับดี
50130311 บ้านร้อง ระดับดี