รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ สันกำแพง ตำบล ทรายมูล
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50130201 ดอนมูล ระดับดีเยี่ยม
50130202 สันโค้งใหม่ ระดับดี
50130203 ป่าเป้า ระดับดี
50130204 สันโค้งเก่า ระดับดี
50130205 หัวทุ่ง ระดับดี
50130206 สันก้างปลา ระดับดี
50130207 ทรายมูล ระดับดี