รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ สันกำแพง ตำบล สันกำแพง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50130101 ป่าเสร้า ระดับมาก
50130102 ป่าเหว ระดับดีเยี่ยม
50130103 บ้านเหล่า ระดับมาก
50130104 คำซาว ระดับมาก
50130105 สันเหนือ ระดับมาก
50130106 สันเหนือ ระดับมาก
50130107 บ้านตลาด ระดับมาก
50130108 สันใต้ ระดับมาก
50130109 สันใต้ ระดับมาก
50130110 สันไร่ ระดับมาก
50130111 บ้านน้อย ระดับดีเยี่ยม
50130112 สันต้นบง ระดับมาก
50130113 ป่าสักขวาง ระดับมาก
50130114 บ้านออน ระดับมาก