รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ เชียงดาว ตำบล ทุ่งข้าวพวง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50040701 ระดับดี
50040702 ระดับดี
50040703 ระดับดี
50040704 ระดับดี
50040705 ระดับดี
50040706 ระดับดี
50040707 ระดับดี