รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ เชียงดาว ตำบล ปิงโค้ง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50040601 ออน ระดับดีเยี่ยม
50040602 ปางเฟือง ระดับดี
50040603 แม่ป๋าม ระดับดี
50040604 ปางมะเยา ระดับดี
50040605 บ้านไตรสภาวคาม ระดับดีเยี่ยม
50040606 หัวโท ระดับดีเยี่ยม
50040607 ห้วยลึก ระดับดี
50040608 ปางโม่ ระดับดีเยี่ยม
50040609 ห้วยจะค่าน ระดับดี
50040610 ใหม่สามัคคี ระดับดี
50040611 ปางมะกง ระดับดี
50040612 แม่มะกู้ ระดับดี
50040613 ปิงโค้ง ระดับดีเยี่ยม
50040614 ป่าตึงงาม ระดับดีเยี่ยม
50040615 หนองเต่า ระดับดี
50040616 ห้วยน้ำริน ระดับดี