รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ เชียงดาว ตำบล แม่นะ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50040401 ป่าบง ระดับดีเยี่ยม
50040402 แม่นะ ระดับดี
50040403 จอมคีรี ระดับดีเยี่ยม
50040404 ห้วยโจ้ ระดับดีเยี่ยม
50040405 แม่ยะ ระดับดี
50040406 สบคาบ ระดับดี
50040407 สบอ้อ ระดับดี
50040408 แม่อ้อใน ระดับดีเยี่ยม
50040409 ปางมะโอ ระดับดี
50040410 แก่งปันเต้า ระดับดี
50040411 แม่แมะ ระดับดีเยี่ยม
50040412 บ้านปางโฮ้ง ระดับดีเยี่ยม
50040413 แม่ซ้าย ระดับดีเยี่ยม