รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ เชียงดาว ตำบล เมืองงาย
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50040301 เมืองงายเหนือ ระดับดีเยี่ยม
50040302 บ้านเมืองงายใต้ ระดับดีเยี่ยม
50040303 บ้านใหม่ ระดับดีเยี่ยม
50040304 แม่ข้อน ระดับดีเยี่ยม
50040305 บ้านสบงาย ระดับดีเยี่ยม
50040306 หนองขะแตะ ระดับดี
50040307 บ้านขุนข้อน ระดับมาก
50040308 สหกรณ์ ระดับดีเยี่ยม
50040309 ม่วงโง้ม ระดับดีเยี่ยม
50040310 บ้านสัน ระดับดีเยี่ยม
50040311 หนองบัว ระดับดีเยี่ยม