รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ เชียงดาว ตำบล เมืองนะ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50040202 แกน้อย ระดับดี
50040203 นาหวาย ระดับดี
50040204 โล๊ะป่าหาญ ระดับดี
50040205 โป่งอาง ระดับดี
50040206 น้ำรู ระดับดี
50040207 ห้วยไส้ ระดับดี
50040209 ไชยา ระดับดี
50040211 ป่าบงงาม หนองแขม ระดับดี
50040212 หนองเขียว ระดับดี