รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ เชียงดาว ตำบล เชียงดาว
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
50040101 ทุ่งละคร ระดับดี
50040102 บ้านดอน ระดับดี
50040103 บ้านม่วงฆ้อง ระดับดี
50040104 บ้านวังจ๊อม ระดับดี
50040105 บ้านถ้ำ ระดับดี
50040106 บ้านเชียงดาว ระดับดี
50040107 บ้านดง ระดับดี
50040108 บ้านแม่ก๊ะ ระดับดี
50040109 บ้านทุ่งหลุก ระดับดี
50040110 บ้านนาเลา ระดับดี
50040111 บ้านแม่เตาะ ระดับดี
50040112 บ้านโรงวัว ระดับดี
50040113 บ้านทุ่งดินแดง ระดับดี
50040114 บ้านหัวทุ่ง ระดับดีเยี่ยม
50040115 บ้านดอนศรีสะอาด ระดับดี
50040116 บ้านห้วยอีโก๋ ระดับดี